💬🔸بادامچی، نماینده مردم تهران

❗️اینکه #پراید با جهش ۱۵۰ درصدی در کمتر از یک سال، به مرز پنجاه میلیون تومان برسد، یک امر تراژیک است.

❗️تعلل مجمع تشخیص مصلحت در اتخاذ تصمیم درباره لوایح پالرمو و CFT به این آشفته بازار دامن میزند.