امروز در مجلس مصوب کردیم هر فرد تنها سه دوره می‌تواند #نماینده_مجلس باشد. به این ترتیب نمایندگانی که سه و بیش از سه دوره در مجلس حضور دارند، از سال آینده جای خود را به جوان‌ترها خواهند داد. این #محدودیت_نمایندگی فرصتی ارزشمند برای #جوانان و تلاشی دیگر برای تحقق #جوان‌گرایی است.