💬🔸برای پرونده های پیچیده از همه‌پرسی استفاده شود / تکلیف پالرمو را مردم تعیین کنند

🗣«محمدرضا بادامچى (https://goo.gl/pJfGGd)» نماينده اصلاح‌ طلب شهر تهران در ارتباط با برگزارى همه پرسى در خصوص موضوعات مختلف گفت:

🔹طبق پيش‌بينی قانون اساسى، در مواردى كه دستگاه حكومتى نمى‌تواند تصميم گيرى قاطعی انجام دهد، همه پرسى يكى از راه‌هاى تصميم گيرى است. اگر مجلس يا دولت صلاح بدانند همه‌ پرسى راه بسيار خوبى براى حل مسئله لوایح FATF است.

🔹به نظر مى‌رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام در تصميم گيرى نهايى درباره اين لوايح تعلل مى‌كند. به همين دليل ممكن است كشور در تامين منابع بودجه سال ۱۳۹۸، دچار مشكلاتى جدى شود؛ زيرا بخشى از منابع بودجه اى سال ۱۳۹۸، درآمد حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشيمى است.  

🔹ازهمين رو اگر كشور نتواند با كشورهاى ديگر تبادل بانكى داشته باشد، دولت ممكن است نتواند درآمد حاصل از فروش اين منابع را بدست آورد و بدين ترتيب ارز وارد كشور نخواهد شد. در پى ايجاد مانع براى ورود ارز به كشور، وصول ماليات نيز دچار مشكل خواهد شد.  

🔹زمانى دولت مى‌تواند از اصناف و كسبه ماليات دريافت كند كه اين اصناف گردش مالى داشته باشند. بدين ترتيب اگر اخذ ماليات هم دچار مشكل شود، بودجه در آمدى سال ۱۳۹۸ بطور كل دچار آشفتگى خواهد شد.

🔹بادامچى تاكيد كرد: اگر لوايح الحاقى تصويب نشوند، ارتباط مالى كشور با دنيا دچار مشكل مى‌شود. نمى‌گويم تصويب اين لوايح معجزه مى‌كند؛ اما با تصويب آن، مانع از ايجاد مشكلات جديد در صادرات كشورخواهيم شد.

🔹وى همچنين اضافه كرد: البته جاى سوال است كه چرا آقاى حاجى دليگانى چنين پيشنهادى داده است؛ زيرا يک طيف خاص سياسى همواره با اخذ نظر عمومى مردم مخالف بوده اند.  

🔚بادامچى ضمن انتقاد از قرار دادن موضوعات مختلف در ذيل بحث همه پرسى، گفت:

🔹بايد تفكيكى ميان ۴ پيشنهاد آقاى حاجى دليگانى براى همه پرسى قائل شد. به نظر مى‌رسد پرونده FATF، به بن بست رسيده است.

🔹از همين رو زمانى كه راه گشايشى وجود نداشته باشد، ناچاريم به سمت همه پرسى حركت كنيم. در مورد تعييــن تكليف لوايح FATF، تاكنون جريانهاى سياسى مختلف نتوانسته اند به توافقى نهايى برسند. ازهمين رو بهتر است مردم دست به انتخاب بزنند.

🔹اين نماينده مجلس گفت: نكته مهم اين است كه در صورت انتخاب مردم، نتيجه هرچه كه باشد، ديگر يک طيف سياسى خاص محكوم نمى‌شوند و تبعات تصويب يا عدم تصويب اين لوايح دامن‌گیر یک جناح نخواهد شد.

🔹به گزارش ايرنا، وى افزود: سه مورد ديگرى كه آقاى حاجى دليگانى به عنوان موضوع همه پرسى پيشنهاد كرده‌اند،
جاى بحث كارشناسى دارد و مجلس قادر است درباره آن تصميم گيرى نمايد.

🔹تصميم گيرى در باره اين پيشنهادات دچار بن بست نشده، در نتيجه نيازى به برگزارى همه پرسى درباره آنها نيست.