💬🔸محمدرضا بادامچی در بازدید از اسنپ:

🔹استارتاپ ها مسیری مطمئن و در دسترس برای اشتغال پایدار است.

🔹باید موانع قانونی از مسیر توسعه استارتاپ‌ها برداشته شود و تسهیلات ویژه برای کارآفرینان این خوزه ارائه شود.