🔸 "مردم لرستان" در سیل سهمگین و سکوت رسانه گرفتار هستند! ار نهادهای ملی انتظار میرود همانند شیراز و گلستان به کمک مردم بشتابند. درباره مدیریت بحران باید فکری جدی اندیشیده شود. ما در این حوزه به احاظ نرم افزاری، سخت افزاری و مدیریتی بسیار عقب مانده هستیم!

لرستان را دریابیم

💬🔸انتقاد بادامچی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از "سکوت رسانه‌ها" و "مدیریت بحران" در قبال سیل لرستان❗️

‏❗️از نهادهای ملی انتظار می‌رود همانند شیراز و گلستان به کمک مردم لرستان بشتابند.

❗️در حوزه مدیریت بحران به لحاظ نرم افزاری، سخت افزاری و مدیریتی بسیار عقب مانده هستیم!