باید تمام درآمدها به حساب خزانه‌داری واریز شود.
هزینه ها در بودجه متناسب با منابع طراحی نشده!
%۷۵ از بودجه سال ۹۸ کشور را موسسات و شرکت های دولتی و بانک ها تشکیل می دهند!
هزینه‌های جاری و اعتبارات هزینه‌ای بسیار بالا رفته اما اعتبارات عمرانی ثابت مانده است!
دولت برنامه‌ای برای صندوق‌های بازنشستگی و رفع نابرابری در تخصیص اعتبارات ندارد!
در سال ۹۸، کشور به زحمت به درآمد ارزی پنجاه میلیارد دلار خواهد رسید!
در بودجه سال ۹۸ از سهم «کار» و نقش و اهمیت آن غفلت شده است!